Chuyến đến nội dung chính

Khi mua bảo hiểm ô tô toàn diện, tôi có bắt buộc phải mua tất cả các loại bảo hiểm được bao gồm trong gói này hay không?