Chuyến đến nội dung chính

Tại sao lại cần có mức khấu trừ khi mua bảo hiểm ô tô?