Chuyến đến nội dung chính

Sau khi bảo hiểm đã bồi thường tổn thất cho tôi, tôi có thể giữ lại các vật chất xe bị hư hỏng không?